Курс за HTML, CSS и JavaScript

со: Ивица Пешовски

Запознај се со основните јазици во web development тројството - HTML, CSS и JavaScript.

Научи како да креираш и одржуваш брзи, интерактивни и содржински богати веб страници!

Запознај се со основните јазици во web development тројството - HTML, CSS и JavaScript.

Научи како да креираш и одржуваш брзи, интерактивни и содржински богати веб страници!

Направи го првиот чекор кон одржување на целосно функционални веб платформи.

Низ овој курс ќе научиш како можеш со помош на код да испишеш и подигнеш целосна web страница користејќи го HTML, да дизајнираш и форматираш стилови на содржини користејќи го CSS, како и да го примениш програмскиот јазик JavaScript за целоснo искуство и интеракција помеѓу сите овие елементи.

Започни кариера на фронт-енд девелопер или пак збогати го своето портфолио со вештина која ќе најде практична примена во многу професии од дигиталниот простор.

Што ќе научиш?

До крајот на овој курс ќе можеш:

- Да ги разбереш основните принципи и пракси во Web Development

- Практично да ја примениш разликата помеѓу HTML, CSS и JavaScript и да дознаеш за што служат истите

- Да креираш веб страна користејќи го HTML

- Да внесуваш содржина и истата соодветно да ја структурираш

- Да вметнуваш стилови

- Да креираш, модифицираш и форматираш содржина користејќи ги основните чекори во CSS

- Да поврзуваш веб страници

- Да ги разбереш основните контролни елементи на страницата со JavaScript

- Да навлезеш подетално во проучувањето на овие програмски јазици.

- Преку вежби и задачи да ги споиш сите елементи и кодови да функционираат во едно.

Програма:

Ден 1. Вовед во HTML - HTML тагови и атрибути

- Сетирање на едитор за работа (development environment)

- HTML vs HTML5

- Тагови кои ќе бидат разработени: , , , , <link>, <div>, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><li> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">href, alt) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Креирање и популирање табели со HTML </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Како и кога се креираат форми </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежба </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 3. Вовед во CSS </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS vs CSS3 </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS селектори </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS box model (padding, border, margin) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 4. Responsive CSS </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- @media queries, breakpoints </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Flexbox </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 5. CSS Wrap up + вежба</strong> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Повторување на сѐ од претходните 2 часа </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежба </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 6. Вовед во Javascript </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Што е јаваскрипт и како се користи </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Јаваскрипт синтакса </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Варијабли </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- If-else услови </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- For и while loops </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 7. Javascript + вежба </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Event listeners </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежби </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 8. Javascript Local Storage + Вежба </strong></span></p><p>- Што е local storage и како се користи </p><p>- Вежба</p><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p><strong>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </strong></p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p><strong>Ден 3. Вовед во CSS </strong></p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p><strong>Ден 4. Responsive CSS </strong></p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p><strong>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </strong></p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p><strong>Ден 6. Вовед во JavaScript </strong></p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p><strong>Ден 7. JavaScript + вежба </strong></p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </strong></p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br><br><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 3. Вовед во CSS </p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p>Ден 4. Responsive CSS </p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 6. Вовед во JavaScript </p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p>Ден 7. JavaScript + вежба </p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p> <p>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 3. Вовед во CSS </p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p>Ден 4. Responsive CSS </p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 6. Вовед во JavaScript </p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p>Ден 7. JavaScript + вежба </p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p> <p>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br>

Запознај се со основните јазици во web development тројството - HTML, CSS и JavaScript.

Научи како да креираш и одржуваш брзи, интерактивни и содржински богати веб страници!

Запознај се со основните јазици во web development тројството - HTML, CSS и JavaScript.

Научи како да креираш и одржуваш брзи, интерактивни и содржински богати веб страници!

Направи го првиот чекор кон одржување на целосно функционални веб платформи.

Низ овој курс ќе научиш како можеш со помош на код да испишеш и подигнеш целосна web страница користејќи го HTML, да дизајнираш и форматираш стилови на содржини користејќи го CSS, како и да го примениш програмскиот јазик JavaScript за целоснo искуство и интеракција помеѓу сите овие елементи.

Започни кариера на фронт-енд девелопер или пак збогати го своето портфолио со вештина која ќе најде практична примена во многу професии од дигиталниот простор.

Што ќе научиш?

До крајот на овој курс ќе можеш:

- Да ги разбереш основните принципи и пракси во Web Development

- Практично да ја примениш разликата помеѓу HTML, CSS и JavaScript и да дознаеш за што служат истите

- Да креираш веб страна користејќи го HTML

- Да внесуваш содржина и истата соодветно да ја структурираш

- Да вметнуваш стилови

- Да креираш, модифицираш и форматираш содржина користејќи ги основните чекори во CSS

- Да поврзуваш веб страници

- Да ги разбереш основните контролни елементи на страницата со JavaScript

- Да навлезеш подетално во проучувањето на овие програмски јазици.

- Преку вежби и задачи да ги споиш сите елементи и кодови да функционираат во едно.

Програма:

Ден 1. Вовед во HTML - HTML тагови и атрибути

- Сетирање на едитор за работа (development environment)

- HTML vs HTML5

- Тагови кои ќе бидат разработени: , , , , <link>, <div>, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><li> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">href, alt) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Креирање и популирање табели со HTML </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Како и кога се креираат форми </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежба </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 3. Вовед во CSS </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS vs CSS3 </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS селектори </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- CSS box model (padding, border, margin) </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 4. Responsive CSS </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- @media queries, breakpoints </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Flexbox </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 5. CSS Wrap up + вежба</strong> </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Повторување на сѐ од претходните 2 часа </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежба </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 6. Вовед во Javascript </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Што е јаваскрипт и како се користи </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Јаваскрипт синтакса </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Варијабли </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- If-else услови </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- For и while loops </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 7. Javascript + вежба </strong></span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Event listeners </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;">- Вежби </span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; letter-spacing: 0.02em;"><strong>Ден 8. Javascript Local Storage + Вежба </strong></span></p><p>- Што е local storage и како се користи </p><p>- Вежба</p><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p><strong>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </strong></p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p><strong>Ден 3. Вовед во CSS </strong></p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p><strong>Ден 4. Responsive CSS </strong></p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p><strong>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </strong></p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p><strong>Ден 6. Вовед во JavaScript </strong></p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p><strong>Ден 7. JavaScript + вежба </strong></p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </strong></p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br><br><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 3. Вовед во CSS </p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p>Ден 4. Responsive CSS </p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 6. Вовед во JavaScript </p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p>Ден 7. JavaScript + вежба </p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p> <p>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br><p><title>, <link>, <div>, <span>, <p>, <img>, <a>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <br>, <hr>, <ul>, <ol>, <li> </p><p>• Атрибути на HTML таговите - што значат, зошто и кога се користат (id, class, src, href, alt) </p> <p>Ден 2. HTML Tables, HTML Forms + вежба </p><p>• Креирање и популирање табели со HTML </p><p>• Како и кога се креираат форми </p><p>• Нови тагови потребни за креирање на форма: <form> <input> <button> <label> </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 3. Вовед во CSS </p><p>• Начини на додавање CSS во HTML документ (inline, embedded, external) </p><p>• CSS vs CSS3 </p><p>• CSS селектори </p><p>• CSS properties (color, background-color, font-size, width, height) </p><p>• CSS box model (padding, border, margin) </p> <p>Ден 4. Responsive CSS </p><p>• @media queries, breakpoints </p><p>• Flexbox </p> <p>Ден 5. CSS Wrap up + вежба </p><p>• Повторување на сѐ од претходните 2 часа </p><p>• Вежба </p> <p>Ден 6. Вовед во JavaScript </p><p>• Што е JavaScript и како се користи </p><p>• JavaScript синтакса </p><p>• Варијабли </p><p>• If-else услови </p><p>• For и while loops </p> <p>Ден 7. JavaScript + вежба </p><p>• Event listeners </p><p>• Вежби </p> <p>Ден 8. JavaScript Local Storage + Вежба </p><p>• Што е local storage и како се користи </p><p>• Повторување на Event listerners </p><p>• Вежба </p> <p>На крајот од курсот секој учесник ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. </p><p>Имаш прашање? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме. </p> <br>

Започнува на:
06.06.2019

06.06.2019

19:30-22:00

07.06.2019

19:30-22:00

11.06.2019

19:30-22:00

13.06.2019

19:30-22:00

17.06.2019

19:30-22:00

19.06.2019

19:30-22:00

21.06.2019

19:30-22:00

24.06.2019

19:30-22:00

20 часа

8400 ден.

1 слободно место

Лаптоп+тетратка

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Ивица  Пешовски

Ивица Пешовски

Инженер по софтверско инженерство

За авторот

Ивица Пешовски веќе 6 години работи како инженер по софтверско инженерство за клиенти како на македонскиот така и на светскиот пазар. 

Како фриленсер развива софтверски решенија кои на дневно ниво активно ги користат илјадници корисници. Наградуван математичар и тековно вработен како сениор програмер во приватна фирма и редовен предавач на академијата за програмирање во Brainster.

Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Ивица  Пешовски
Ивица Пешовски

Инструктор

Започнува на:
06.06.2019

06.06.2019

19:30-22:00

07.06.2019

19:30-22:00

11.06.2019

19:30-22:00

13.06.2019

19:30-22:00

17.06.2019

19:30-22:00

19.06.2019

19:30-22:00

21.06.2019

19:30-22:00

24.06.2019

19:30-22:00

20 часа

8400 ден.

1 слободно место

Лаптоп+тетратка

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: