Профил

Дарјан Раденковиќ

Дарјан Раденковиќ

Digital Marketing Specialist at Winner - Vienna Insurance Group

Биографија

Дипломиран филолог на Катедрата за општа и компаративна книжевност, Магистер по комуникации на УКИМ. 

Изминатите 4 години го води Секторот за маркетинг на Винер – Виена Иншуренс Груп, а последните 2 е поактивно ангажиран во искористување на можностите на дигиталниот маркетинг во индустријата и пошироко, со акцент на платформите за аналитика и огласување (Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads). 

Претходно искуство како асистент на Факултетот за комуникации и медиуми на ЕУРМ и како дел од проектот за медиумска писменост на Македонскиот институт за медиуми (МИМ).

Веб-локација


Во моментов Дарјан не е учесник на ниту еден курс.